Regulamin ⅩⅩⅩ Festiwalu Ars Cameralis

2 listopada 2021

Zasady bezpiecznego funkcjonowania w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące uczestników festiwalowych wydarzeń.

Regulamin reżimu sanitarnego dotyczący zasad bezpiecznego funkcjonowania i pracy podczas ⅩⅩⅩ Festiwalu Ars Cameralis w trakcie epidemii COVID-19

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin został opracowany w celu określenia zasad zachowania bezpieczeństwa oraz zasad funkcjonowania podczas ⅩⅩⅩ Festiwalu Ars Cameralis w trakcie epidemii COVID-19 w budynku Sceny w Malarni Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników wydarzenia znajdujących się w budynku w dniach 02.11—28.11.2021.

§2
Zakres regulaminu

 1. Niniejszy regulamin swoim zakresem wprowadza zasady bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla pracowników biorących udział w przygotowaniu ⅩⅩⅩ Festiwalu Ars Cameralis oraz zasady bezpiecznego korzystania z budynku Sceny w Malarni Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach przez uczestników wydarzeń.

§3
Zapewnienie bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego
podczas ⅩⅩⅩ Festiwalu Ars Cameralis
na terenie budynku Sceny w Malarni Teatru Śląskiego

 1. Przed wejściem do budynku wchodzący zobowiązany jest:
  → do zachowywania bezpiecznej odległości 1,5 m od pozostałych osób;
  → do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do budynku;
  → do zasłonięcia nosa i ust przed wejściem do budynku tylko i wyłącznie maską ochronną.
 2. Osoby przebywające na terenie budynku mają obowiązek stosowania się do komunikatów rozmieszczonych w przestrzeniach budynku oraz stosowania się do zaleceń pracowników obsługi i służb ochrony Teatru Śląskiego.
 3. Przed budynkiem oraz w budynku, wymaga się zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób i unikania gromadzenia się (dotyczy wejść do budynku, korytarzy, kolejek do toalet, wind itp.).
 4. Osoby zarażone wirusem SARS-COV-2 lub osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie nie mogą przebywać w budynku. Informują o tym fakcie organizatora ⅩⅩⅩ Festiwalu Ars Cameralis oraz działają zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 5. Z wind znajdujących się w budynku jednorazowo może korzystać jedna osoba. Przed wejściem do windy i po wyjściu z niej należy zdezynfekować ręce. W budynku Sceny w Malarni Teatru Śląskiego rekomendowane jest poruszanie się po schodach.
 6. Liczba osób pracujących przy realizacji ⅩⅩⅩ Festiwalu Ars Cameralis została ograniczona do minimum.
 7. Każda osoba przebywająca w budynku powinna ograniczyć, do niezbędnego minimum, czas przebywania w budynku Sceny w Malarni Teatru Śląskiego, a także ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się po budynku.
 8. Każdy uczestnik zobowiązany jest uzupełnić oświadczenie, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie są zobowiązani złożyć rodzice lub opiekunowie prawni. Osoba, która nie złoży oświadczenia, nie będzie mogła skorzystać z oferty ⅩⅩⅩ Festiwalu Ars Cameralis.
 9. Wprowadzone zostają limity osób przebywających w sali, stosownie do aktualnych wytycznych publikowanych na stronie www.gov.pl.
 10. Pojemnik na zużyty sprzęt ochrony osobistej znajduje się przy wejściu/wyjściu z budynku.
 11. W toaletach zaleca się używanie ręczników jednorazowych. Nie zaleca się używania suszarek nadmuchowych.
 12. W toaletach, pomieszczeniach ogólnodostępnych, holach, umieszczone zostają informacje dotyczące zasad higieny i zaleceń służb sanitarnych.
 13. Udział w wydarzeniach ⅩⅩⅩ Festiwalu Ars Cameralis jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 4
Postanowienia końcowe

 1. Osoba nie stosująca się do w/w wytycznych może zostać nie wpuszczona do budynku Sceny w Malarni Teatru Śląskiego lub poproszona o opuszczenie budynku w trakcie trwania wydarzenia. W takim przypadku uczestnikowi wydarzenia nie przysługują żadne roszczenia, ani zwrot za bilet.
 2. Kontakt do organizatora — Instytucji Kultury Ars Cameralis: e-mail: info@cameralis.art.pl / telefon 32 257 06 01.

 

→ ZAŁĄCZNIK NR 1 (oświadczenie) do regulaminu jest dostępny TUTAJ (po kliknięciu otworzy się nowa karta przeglądarki).