Deklaracja dostępności

Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://arscameralisfestiwal.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021–10–28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021–11–05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, w których nie umieszczono napisów – będą one sukcesywnie dodawane (ustawy nie stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.).
 • Na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych.
 • Na stronie internetowej występują niejasne cele linków.

Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021–11–05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Karolina Kula, e-mail: karolina.kula@cameralis.art.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 257 06 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (po kliknięciu otworzy się nowa karta przeglądarki).

Dostępność architektoniczna

Wydarzenia w ramach XXX Festiwalu Ars Cameralis będą odbywały się w trzech lokalizacjach: Scena w Malarni Teatru Śląskiego w Katowicach, Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki oraz Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu.

Scena w Malarni Teatru Śląskiego w Katowicach – obiekt przy ul. Teatralnej 2a, Katowice

Lokalizacja i wejście

Wejście do Sceny w Malarni znajduje się od strony ul. Teatralnej. Scena ulokowana jest w podwórzu, po przejściu przez bramę, nad którą umieszczony jest napis Scena w Malarni. Przed wejściem do budynku teatru znajdują się schody. Na parterze znajduje się winda, którą możemy dojechać bezpośrednio na widownię.

Kasa

Znajduje się w budynku głównym, przy wejściu głównym do teatru, na poziomie parteru. Wejście dla osób poruszających się na wózkach znajduje się od strony ul. Teatralnej.

Widownia

Miejsca dla osób poruszających się na wózkach znajdują się na parterze widowni (obok miejsc w pierwszych rzędach). Obsługa teatru pozostaje do dyspozycji przez cały czas trwania spektaklu.

Parking + miejsca postojowe

Niedaleko wejścia na Scenę w Malarni znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Dwa miejsca zlokalizowane są od strony ul. Teatralnej, w odległości około 15 m. 5. Toaleta W budynku znajduje się toaleta dostosowana do osób o szczególnych potrzebach. 6. Trasa wolna od przeszkód Korytarze i ciągi komunikacyjne na poziomie widowni wolne są od przeszkód dla osób o szczególnych potrzebach.

Galeria ASP w Katowicach „Rondo Sztuki” – obiekt przy ul. Gen. J. Ziętka 1, Katowice

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do Galerii na poziomie „0” pozbawione jest różnicy poziomów. Wejście do Galerii może być zrealizowane przez drzwi otwierane ręcznie lub automatyczne.
Wejście do Galerii na poziomie „+1” może być zrealizowane wyłączenie przez drzwi otwierane ręcznie.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Galeria na poziomie „0” jest dostępna dla wszystkich. Ze względu na realizowaną w niej funkcję, główna część galerii jest przestrzenią otwartą, po której swobodnie mogą poruszać się wszystkie osoby, w tym o szczególnych potrzebach.
Pomiędzy galeriami na poziomie „0” i poziomie „+1” oraz poziomem „-1”, gdzie znajduje się przejście podziemne, można poruszać się za pomocą schodów lub podnośnikiem.
Schody są proste, bez zwisów i podcięć. Wykonane są z materiałów antypoślizgowych (z uwzględnieniem różnych warunków atmosferycznych). Wzdłuż biegu schodowego zamocowane są obustronne balustrady lub poręcze przyścienne. Poręcze zewnętrzne przy schodach, przed ich początkiem i na końcu są przedłużone o 30 cm i zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie (tj. wygięte do dołu lub do ściany).

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak miejsc parkingowych przy obiekcie.

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Pałac Schoena – Muzeum w Sosnowcu – obiekt przy ul. Chemicznej 12, Sosnowiec

Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu znajduje się w dawnej rezydencji rodziny SCHÖNÓW.

 • przy muzeum znajduje się parking
 • przed muzeum znajdują się ławki
 • do muzeum zwiedzający mogą wejść jednym wejściem, do którego prowadzą schody
 • szerokość drzwi zapewnia swobodne dostanie się do muzeum osobie na wózku, rodzinie z wózkiem dziecięcym, osobie z psem asystującym
 • w budynku jest winda. W windzie jest sygnalizacja głosowa
 • na parterze budynku znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnością
 • na terenie muzeum nie ma pętli indukcyjnej, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące, nie ma też tłumacza migowego
 • strona muzeum do wymogów zgodnych z WCAG 2.1